Mode:         

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Thủ tục giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất
2 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
3 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
4 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
7 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
8 Thủ tục đổi tên quỹ
9 Thủ tục quỹ tự giải thể
10 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
11 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
12 Thủ tục hội tự giải thể
13 Thủ tục đổi tên hội
14 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
15 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
16 Thủ tục thành lập hội
17 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
18 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
19 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
20 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
21 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng cho gia đình
22 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại
23 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
24 Thủ tục tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
25 Thủ tục tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
26 Thủ tục tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Đăng nhập hệ thống

 
 


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)