Mode:         

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Người đăng: Phòng Nội vụ Ngày đăng: 15:57 | 23/09 Lượt xem: 423

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.


Ảnh minh họa

1. Mục đích: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

2. Yêu cầu: 
Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của cụm, khối thi đua; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương). Phong trào thi đua phải được triển khai sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, dịa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

3. Đối tượng, nội dung phong trào thi đua:

Đối tượng: Tập thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước, ...Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương).

Nội dung thi đua

Đối với tập thể: "Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp": Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp": Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

4. Giải pháp thực hiện:

Các cụm, khối thi đua; các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

Kính đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và tham mưu kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

5. Tiến độ thực hiện:

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025: Năm 2019: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào Quý I/2025; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng kết phong trào thi đua vào quý II/2025.

6. Tổ chức thực hiện:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) để tổng hợp.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) là cơ quan Thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng các trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp gởi cho Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./. 1 Tệp đính kèm
QD2967_2019UBND_ve_thi_dua_thuc_hien_van_hoa_cong_so.pdf [820.22 Kb]    Tải xuống

Tác giả: Lê Thanh Luận

Nguồn tin: Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập hệ thống

 
 


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)